معنی کلمه ذریح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذریح . [ ذَ ] (اِخ ) نام گشنی یعنی فحلی معروف است از شتران که اشتران نژاده را بوی نسبت کنند.