معنی کلمه رهبرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رهبرد. [ رَ ب ُ] (اِ مرکب ) زاد سفر. (گنجینه ٔ گنجوی ) : کنون کآمد از آسمان بر زمین ره آوردش آن بود و رهبردش این . نظامی .