معنی کلمه قلبه ران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلبه ران . [ ق ُ ب َ / ب ِ ] (نف مرکب ) گاوران . (آنندراج ).