معنی کلمه ابوالعلاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالعلاء. [ اَ ب ُ ل ع َ ] (اِخ ) کاتب معروف بمارذکا. رجوع به تاریخ الحکماء چ لیپزیک ص 393 شود.