معنی کلمه جلع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلع. [ ج َ ] (ع مص ) برکندن جامه را و برهنه گردیدن . (منتهی الارب ).