معنی کلمه ثقف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقف . [ ث ِ / ث َ ق ِ / ث َ ق ُ ] (ع ص ، اِ) مرد استاد.

زیرک . چست و سبک . ندس .