معنی کلمه گیلردک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیلردک . [ ل َ دَ ] (اِخ ) نام یکی از دههای لاریجان است .(سفرنامه ٔ رابینو ص 114 انگلیسی و 154 بخش فارسی ).