معنی کلمه نطفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نطفان . [ ن َ طَ ] (ع مص ) چکیدن آب . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). رجوع به نَطف شود.

روان گشتن آب و رفتن آن . (آنندراج ). رجوع به نَطف شود.

به فجور تهمت کردن و به عیب آلودن . رجوع به نَطف شود.