معنی کلمه پیل نشین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیل نشین . [ ن ِ ] (نف مرکب ) که بر پیل نشیند. که پیل مرکب دارد. که برنشست وی فیل باشد : ملک پیل دل پیلتن پیل نشین بوسعیدبن ابوالقاسم بن ناصردین . منوچهری .

(اِ مرکب ) جای نشستن فیل .