معنی کلمه گیلان غرب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیلان غرب . [ ن ِ غ َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش گیلان غرب از شهرستان شاه آباد. واقع در 94هزارگزی باختر شاه آباد و 60هزارگزی جنوب خاوری قصرشیرین ، در قسمت علیای دره ٔ گیلان . مشخصات جغرافیایی آن به شرح زیر است : طول 45 درجه و 55 دقیقه . عرض 34 درجه و 7 دقیقه . ارتفاع از سطح دریا 723گز. موقع طبیعی قصبه ، محلی دشت . هوای آن گرمسیر و آب آن از سراب گیلان تأمین میشود. محصول عمده ٔآن غلات ، برنج ، پنبه ، حبوب ، صیفی ، توتون و لبنیات است . جمعیت قصبه در تابستان 1500 تن و در زمستان در حدود 2500 تن است . ساکنان از طایفه ٔ کلهر میباشند. از آثار قدیم تپه ای در کنار قصبه وجود دارد که زمانی آباد بوده و فعلاً خرابه های آن باقی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).