معنی کلمه پیل رنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیل رنگ . [ رَ ] (ص مرکب ) دارای رنگی چون رنگ فیل . فیلی . به لون فیل .