معنی کلمه سارکوپت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سارکوپت . [ ک ُ ] (فرانسوی ، اِ) انگل جرب . شپش جرب .