معنی کلمه خشمگنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشمگنی . [ خ َ / خ ِ گ ِ ] (حامص مرکب )عصبانیت . غضبناکی . خشمگینی . (یادداشت بخط مؤلف ).