معنی کلمه پیل زهره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیل زهره . [ زَرَ / رِ ] (ص مرکب ) دارای زهره ٔ فیل . پردل . شجاع .