معنی کلمه سگ جانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سگ جانی . [ س َ ] (حامص مرکب ) سخت جانی و حریص بودن . (غیاث ) : کسی کز روی سگ جانی نشیند در پس زانو بزانو پیش سگساران نشستن نیست امکانش . خاقانی .