معنی کلمه ثقف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقف . [ ث َ / ث َق َ ] (ع ص ، اِ) دانا و استاد در حرب و طعن و ضرب .