معنی کلمه وابریدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وابریدن . [ ب ُ دَ ] (مص مرکب ) بازبریدن . قطع کردن : اختراع ؛ وابریدن کاری را با کسی .مقاطعه ؛ با کسی وابریدن . (منتهی الارب ) : عضو گردد مرده کزتن وابرید نوبریده جنبد اما نی مدید. مولوی .