معنی کلمه ابوالعجفاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالعجفاء. [ اَ بُل ْ ع َ ] (اِخ ) او از عمر روایت کند و شیبانی از او روایت آرد.