معنی کلمه ره کوبیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ره کوبیدن . [ رَه ْ دَ ] (مص مرکب ) راه کوبیدن . طی طریق کردن . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به راه کوفتن و راه کوبیدن شود.