معنی کلمه جلجمون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلجمون . [ ] (اِ) صعتر. (از یادداشت های دهخدا).