معنی کلمه ذروع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذروع . [ ذَ ] (ع ص ) ذریع. سبک سیر فراخ گام از اسپ و اشتر. اسپ و اشتر سبک سیر فراخ گام .