معنی کلمه جلبوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلبوب . [ ج َ ] (اِ) گیاهی باشد که بر درخت پیچد و بعربی عشقه خوانند و حبل المساکین هم گویند. (برهان ).