معنی کلمه بدحسابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بدحسابی . [ ب َ ح ِ ] (حامص مرکب )عمل بدحساب . مقابل خوش حسابی . (فرهنگ فارسی معین ).