معنی کلمه علنکز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علنکز. [ ع َ ل َ ک َ ] (ع ص ) مرد درشت اندام سطبر و سخت و پرگوشت بزرگ جثه . (منتهی الارب ). مرد سخت و بزرگ . و نون آن زائد است . (از اقرب الموارد). عَلکز. و رجوع به عَلکز شود.