معنی کلمه گیرگیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیرگیر. (اِ مرکب ) به معنی گیراگیر : نیست خالی بزم او از باش باش و نوش نوش نیست خالی رزم او از گیرگیر و های های . منوچهری . رجوع به گیراگیر شود.