معنی کلمه ماریاندینیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ماریاندینیان . (اِخ ) نام قومی که در جنگ خشایارشا با یونانیان جزو سپاهیان وی بودند. و رجوع به ایران باستان ج 1 ص 734 و ج 2 ص 1472 شود.