معنی کلمه ثقةالدوله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقةالدوله . [ ث ِ ق َ تُدْ دَ / دُو ل َ] (اِخ ) علی بن محمد دُرینی واقف مدرسه ٔ ثقتیه است وروایت حدیث دارد. رجوع به علی بن محمد دُرینی شود.