معنی کلمه گیرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیرانی . (حامص ) عمل گیران . گیرندگی . افروختگی .

اسیری . و رجوع به گیران شود.