معنی کلمه طاحون هواء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاحون هواء. [ ن ِ هََ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) طاحون هوائی .