معنی کلمه نصیرآباد مویز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نصیرآباد مویز. [ ن َ دِ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش شهریار شهرستان تهران . رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1 ص 224 شود.