معنی کلمه رنگ بستی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رنگ بستی . [ رَ ب َ ] (حامص مرکب ) رنگ بست بودن . رجوع به رنگ بست شود : رنگی به رنگ بستی رنگ شکسته نیست مهتاب را همیشه به یک رنگ دیده ایم . خالص (از آنندراج ).