معنی کلمه صاقسون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاقسون . (اِخ ) رجوع به ساکسن شود.