معنی کلمه ژوپیتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوپیتر. [ ت ِ ] (اِخ ) مشتری . برجیس . سعد اکبر.