معنی کلمه صاقریة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاقریة. [ ق ِ ری ی َ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء مصر. (معجم البلدان ) (الانساب سمعانی ).