معنی کلمه حسن قرمطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن قرمطی . [ ح َ س َ ن ِ ق َ م َ ] (اِخ ) ابن احمد جنابی مکنی به ابوسعید قرمطی . از امرای ایشان بود. در حساء متولد و در رمله ٔ بصره در 366 هَ . ق . درگذشت . وی در دوره ٔ عباسی خطری برای دولت بوجود آورد و دمشق را گرفت و مصر را محاصره کرد. (اعلام زرکلی از فوات الوفیات ج 1 ص 115) و ظاهراً این مرد غیر از حسن جنابی گناوه ای است که در 301 هَ . ق . کشته شده و بعنوان ابوسعید جنابی در این لغتنامه یاد شده است .