معنی کلمه گیتی فروزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیتی فروزی . [ ف ُ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی فروز. روشن کردن جهان .