معنی کلمه خشک گذشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشک گذشتن . [ خ ُ گ ُ ذَ ت َ ] (مص مرکب ) تهیدست و بی چیز و بی خبر گذشتن . (آنندراج ) : از جگرسوختگان خشک گذشتن ستم است . صائب (از آنندراج ).