معنی کلمه گیتی شناسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیتی شناسی . [ ش ِ ] (حامص مرکب ) عمل گیتی شناس . دانستن جهان .

جغرافی دانی . جهانشناسی .