معنی کلمه چاک سینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاک سینه . [ ک ِ ن َ / ن ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چاک گریبان . (آنندراج ). گریبان . یقه : گلشن اندام او موج لطافت میزند میتوان دیدن ز چاک سینه ٔ او جوی گل . سالک یزدی (از آنندراج ).