معنی کلمه قفصی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قفصی . [ ق ُ] (اِخ ) احمدبن حسن بن احمد سلیمان ، منسوب به قفص نزدیک بغداد، مکنی به ابوسعد. شیخی صالح بود و به بغداد سکونت گزید. و از حسن بن طلحة نعالی و جز او حدیث شنید. حسن بن طلحه او را در شمار شیوخ خویش آورده است و گوید مولد او به قفص نزدیک بغداد به سال 466 هَ . ق . بوده است . (معجم البلدان ). و رجوع به قُفْص شود.