معنی کلمه گیتی خدای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیتی خدای . [ خ ُ ] (اِ مرکب ) خدای گیتی . پروردگار جهان . آفریننده ٔ جهان : چو نیکی نمایدت گیتی خدای تو با هر کسی نیز نیکی نمای . اسدی . جوانمرد گفت ای ز گیتی خدای به پیغمبری خلق را رهنمای . نظامی . نظر کن در این جام گیتی نمای ببین آنچه خواهی ز گیتی خدای . نظامی .

کنایه از پادشاه باشد.