معنی کلمه پیشوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیشوا. [ ش ْ ] (اِخ ) نام ایستگاهی میان راه تهران به بندر شاه در 53 هزارگزی تهران ومیان دو ایستگاه ورامین و ابردژ. و در دو هزارگزی قصبه ٔ پیشوا. و آن ایستگاه چهارم است از سوی تهران .