معنی کلمه طاهرالباطن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاهرالباطن . [ هَِ رُل ْ طِ ] (ع ص مرکب ) آنکه خدا اورا از وسوسه و هوی و هوس هائی که در دل میگذرد حفظ کند. (از تعریفات جرجانی ). رجوع به طاهر باطنی شود.