معنی کلمه حسن عجیمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن عجیمی . [ ح َ س َ ن ِ ع ُ ج َ ] (اِخ ) ابن علی مکی حنفی . درگذشته ٔ 1100 هَ . ق . او راست : الاجوبة المرضیة و سه کتاب دیگر که در هدیةالعارفین (ج 1 ص 294) یاد شده است .