معنی کلمه ماری دو برابان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ماری دو برابان .[ دُ ] (اِخ ) (1254 - 1321 م .) ملکه ٔ فرانسه و همسر فیلیپ سوم . (از لاروس ).