معنی کلمه گیاه چرایی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیاه چرایی . [ چ َ] (حامص مرکب ) عمل گیاه چر. رجوع به گیاچرایی شود.