معنی کلمه خشخاش کاری کردن.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشخاش کاری کردن . [ خ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کاشتن خشخاش . کشت خشخاش کردن . (یادداشت بخط مؤلف ).