معنی کلمه خشخاش کاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشخاش کاری . [ خ َ ] (حامص مرکب ) کاشت خشخاش . عمل خشخاش کشت کننده . (یادداشت بخط مؤلف ).