معنی کلمه چاقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاقی . (حامص ) فربهی . تنومندی . گندگی . سنگینی . پرگوشتی . سمن .

صحت . سلامت . عافیت . تندرستی . بهبود.