معنی کلمه پیشروی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیشروی کردن . [ رَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) درآمدن درمجاور. گذشتن از حد طبیعی و بمجاور درآمدن چنانکه لشکری از مرز.

پیش رفتن . از آنجا که هست فراتر رفتن .

ترقی کردن . کمال یافتن .